Notariusz to powoływany przez ministra sprawiedliwości prawnik

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne)

WIĘCEJ

INFORMACJE
O KANCELARII

Działalność notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 164), zgodnie z którą notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Na notariusza zostałam powołana w maju 2000 roku.

WIĘCEJ
GODZINY OTWARCIA:
9:00 - 16:00
I PIĘTRO
BEZ WINDY
POZIOMOWY PARKING
W POBLIŻU

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu czynności poza wymienionymi dniami i porami a także - w uzasadnionych przypadkach - możliwość dokonania czynności poza siedzibą kancelarii.

DZIAŁALNOŚĆ
CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Sporządza akty notarialne

w tym umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy spółek kapitałowych, testamenty i inne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

ustawowego lub testamentowego a także podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządza poświadczenia

  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Doręcza oświadczenia

na żądanie, na piśmie oświadczenie strony, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej

Spisuje protokoły

w tym protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych a także protokoły w cel

Sporządza protesty weksli i czeków

stosując przepisy prawa właściwe dla tych czynności

Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

w szczególności pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

DODATKI
PRZYDATNE LINKI

Pod tymi linkami znajdą Państwo liczne ważne informacje - od tych najbardziej ogólnych, po te specjalistyczne. Zachęcam do dzielenia się wiedzą oraz jej odkrywania. Zaznajomienie się z zagadnieniem znacznie ułatwia właściwe, zgodne z prawem, załatwienie sprawy.

DANE
KONAKT

Kancelaria Notarialna
Anna Słomka Notariusz

ul. Długa Nr 53/1
85-304 Bydgoszcz

728 48 18 18
(52) 322 19 38